Facebook
Powrót do produktów Zapytaj o cenę i dostępność

Stacja kontenerowa podziemna SN / nn Gabro

Zastosowanie

GABRO to typ stacji kontenerowych podziemnych SN/nn jedno lub dwu transformatorowych o mocy do 800 kVA. Obudowa stacji wykonana jest w technologii prefabrykacji złożona z elementów żelbetowych. Przystosowana jest do współpracy z siecią kablową SN oraz siecią kablową nn. Stacje mogą być zastosowane do zasilania w energię elektryczną odbiorców miejskich, użyteczności publicznej, przemysłu oraz rozdziału sieci kablowej średniego i niskiego napięcia.

Budowa stacji

Prefabrykowana stacja transformatorowa jest konstrukcją żelbetową, w której można wydzielić następujące obszary funkcyjne:

 • rozdzielnia SN;
 • rozdzielnia nn;
 • transformator;
 • telemechanika i automatyka

Stacja posiada żelbetową podłogę, w której znajdują się przejścia technologiczne służące do wprowadzenia i wyprowadzenia kabli między rozdzielnicą SN a transformatorem. Pod transformatorem znajduje się szczelna misa olejowa, która służy do zgromadzenia oleju z transformatora w przypadku wycieku lub awarii.

W ścianach bocznych obudowy zaprojektowane są szczelne przejścia kablowe służące do wprowadzenia oraz wyprowadzenia kabli do rozdzielni SN oraz rozdzielnicy nn. Pomieszczenie rozdzielnic jest odgrodzone od transformatora perforowaną, stalową, przegrodą siatkową.

Odprowadzenie ciepła z urządzeń zapewnia wentylacja grawitacyjna dzięki zastosowaniu dwóch chodnikowych krat wentylacyjnych w górnej części obudowy stacji.

Chodnikowe kratki wentylacyjne wykonane są w sposób zabezpieczający obuwie przechodniów a zarazem odporne są na obciążenia zewnętrzne. Właz do obudowy jest wykonany tak aby można dokonać wymiany
urządzeń technologicznych. W dużym włazie wykonany jest właz dla obsługi. Włazy zakryte są elementami granitowymi chodnika. Wszystkie elementy metalowe narażone na warunki atmosferyczne są ocynkowane ogniowo.

Wewnętrzna powierzchnia ścian jest pomalowana farbą emulsyjną w kolorze białym natomiast zewnętrzna powierzchnia pokryta jest izolacją ciężką masą hydroizolacyjną eliminująca możliwość przedostania się wód do wnętrza stacji.

Obudowę zaprojektowano uwzględniając obciążenie dodatkowe 5 kN/m2 jako obciążenie zastępcze najazdu dla samochodu ciężarowego lekkiego z ładunkiem lub ciężkiego bez ładunku wg PN-88/B-02014.

Dane technologiczne i materiałowe

Jakość produktu

Jakość produktu jest monitorowana na każdym etapie produkcji z zachowaniem normy EN ISO 9001:2009. Udzielamy podstawowej 24 miesięcznej gwarancji z możliwością jej przedłużenia na życzenie Klienta. Stacja wykonana jest z najwyższej jakości materiałów oraz sprawdzonej i certyfikowanej aparatury. W okresie gwarancji i rękojmi, producent ponosi odpowiedzialność za usterki i uszkodzenia spowodowane błędną konstrukcją, zastosowaniem niewłaściwych materiałów lub niewłaściwym wykonaniem. Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji na życzenie klienta na stację oraz aparaturę.

Lokalizacja

Stacja jest przeznaczona dla terenów miejskich o gęstej zabudowie, parkingach, placach oraz miejscach gdzie występują trudności z montażem tradycyjnej stacji. Przy usytuowaniu obudowy stacji powinny być zachowane odległości między budynkami i urządzeniami terenowymi oraz odległości od granic działki i od zabudowy na sąsiednich działkach budowlanych.

Dane technologiczne materiałowe

 • ściany – beton zbrojony wibrowany klasy C25/30, grubość ścian 14 cm;
 • płyta denna – beton zbrojony wibrowany klasy C25/30, grubość płyty 25 cm;
 • płyta stropowa – beton zbrojony wibrowany klasy C25/30, grubość płyty 20 cm;
 • żaluzje wentylacyjne – aluminium pokryte farbą w kolorze wg palety RAL;
 • zewnętrzne kraty wentylacyjne (pomostowe) – stalowe ocynkowane;
 • właz wejściowy – stalowy ocynkowany ogniowo.

Oznaczenia stacji

Stacja została oznaczona za pomocą symboli literowo-cyfrowych.

 • G – nazwa produktu;
 • S – typ, przeznaczenie – stacja;
 • T – typ, przeznaczenie – transformatorowa
 • P – typ, rodzaj – podziemna;
 • 332/232 – przykładowy wymiar wewnętrzny obudowy.

Przeznaczenie obudowy

Podziemną stację transformatorową SN/nn typu GABRO stosuje się w miejscach gdzie nie ma możliwości postawienia typowej, naziemnej stacji ze względu na brak miejsca lub wymagań architektonicznych wynikających z warunków zabudowy.

Charakterystyka obudowy

Obudowa została zaprojektowana jako obiekt wolnostojący, posadowiony na posadowczej płycie żelbetowej stanowiącej rolę fundamentowania. Konstrukcja obiektu jest zgodna z prawem i sztuką budowlaną. Obsługa urządzeń stanowiących wyposażenie stacji jest dostępna od wewnątrz. Kształt obiektu dostosowany jest do potrzeb technologicznych, formy architektonicznej oraz planu zagospodarowania działki

Konstrukcja

Konstrukcja

Obudowa stacji jest prefabrykowaną konstrukcją żelbetową składającą się zkorpusu jako bryły głównej oraz najazdowej płyty stropowej. Korpus wyposażony w niezbędne do zamocowania urządzeń wyposażenia technologicznego kotwy, listwy i przepusty.

Zastosowany beton wykonany będzie zgodnie z PN-EN 206-1 o klasie ekspozycji XC2 i XA2(PL) klasie wytrzymałości C30/37, stal zbrojeniowa A-IIIN. Zbrojenie skrzyni dolnej dwiema siatkami o oczkach 15cm z prętów zbrojeniowych Φ10. Zbrojenie płyty posadzkowej dwiema siatkami o oczkach 20cm z prętów Φ12. Zbrojenie skrzyni górnej dwiema siatkami o oczkach 15cm z prętów Φ8, belki ukryte przy otworze – zbrojenie główne 4Φ12.

Transport

Do przewozu stacji należy używać odpowiedniego do gabarytów i wagi obudowy środka transportu, na czas transportu obudowa i jej elementy powinna być zabezpieczone ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz możliwość powstania uszkodzeń i zabrudzenia.

Zaleca się, aby unoszenie prefabrykatów odbywało się przez chwytanie za kotwy transportowe określone przez producenta a montaż należy przeprowadzić przy użyciu żurawia budowlanego lub dźwigu o udźwigu odpowiednim do wagi danego elementu transportowego oraz możliwości podania odpowiedniego ciężaru na określoną odległość. Niedopuszczalne jest używanie do podnoszenia lub przesuwania obudowy lub jej elementów innych urządzeń transportowych.

Montaż

Stację należy posadowić na wcześniej przygotowanym podłożu zaprojektowanym i wykonanym odpowiednio po zbadaniu nośności podłoża. Po wykonaniu przyłączy kablowych winien być obsypany gruntem rodzimym zagęszczając go warstwami co 200 mm. Obudowę stawia się bezpośrednio na fundamencie zaopatrzonym w izolację poziomą,przeciwwodną SUPERFLEX 10.

Wykończenie

Właz rewizyjny wykonany jest z elementów metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Kratki wentylacyjne posiadające stopień ochrony IP43 wykonane są z profili aluminiowych zapewniających wentylację pomieszczenia. Pomalowane są farbą poliuretanową w kolorze dowolnym z palety RAL.

Wykończenie zewnątrz

Obudowa z zewnątrz zabezpieczona jest izolacją pionową i poziomą, przeciwwodną SUPERFLEX 10 oraz do ochrony tej izolacji obłożona jest styropianem ekstrudowanym o grubości 10 cm.

Wykończenie wewnątrz

Ściany oraz posadzki zatarte „na gładko” masami szpachlowymi. Ściany pomalowane są farbą dyspersyjną w kolorze białym, a posadzka pomalowana jest farbą posadzkową w kolorze szarym.

Konserwacja

Elementy mechaniczne obudowy: zamki, zawiasy, ograniczniki, powinny być utrzymywane w stanie całkowitej sprawności. Wszelkie uszkodzenia obudowy powstałe w czasie jej użytkowania (mechaniczne uszkodzenia włazu, uszczelek, kratek wentylacyjnych, zewnętrznej powłoki, ścian, warstw izolacyjnych itp.) muszą być niezwłocznie usuwane. Zalecane jest przeprowadzenie napraw zgodnie ze wskazaniami producenta.

Dane technologiczne

 • oświetlenie – sztuczne, oprawy z żarówkami;
 • wentylacja – grawitacyjna;
 • instalacja uziemiająca – uchwyty M12 umieszczone w ścianach.

Parametry znamionowe

Rozdzielnice nN (RWT, TWTz)

 • Napięcie znamionowe izolacji230/400 500/690V
 • Częstotliwość znamionowa50Hz
 • Napięcie udarowe wytrzymywane8 kV
 • Prąd znamionowy ciągły szyn głównych1250/1600/2500A
 • Prąd znamionowy ciągły szyn dopływowych150/250/400/630A
 • Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany40 kA (1s)
 • Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany80 kA
 • Prąd zwarciowy wewnętrznego wyładowania łukowego20 kA
 • Stopień ochrony IP4X/2X
 • Stopień odporności mechanicznej IK10
 • Klasa ochronnościI
 • Wymiary zacisków zasilania/odbioru2x4x240mm2 4×240 mm2
 • Układy siecioweTN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT
 • Wysokość/szerokość/głębokośćBez ograniczeń

Rozdzielnica SN

 • Napięcie probiercze (50-60 Hz x 1 min)50
 • Napięcie probiercze impulsowe125
 • Częstotliwość znamionowa50-60
 • Prąd znamionowy szyn zbiorczych630/1250
 • Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany16/21
 • Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany40/52,5
 • Odporność na działanie wewnętrznego łuku elektrycznego (IAC AFLR)12,5/16/21

Wymiary stacji Gabro 1

 • Długość5200 mm
 • Szerokość2800 mm
 • Wysokość2600 mm

Wymiary stacji Gabro 2

 • Długość6800 mm
 • Szerokość3000 mm
 • Wysokość2850 mm

Zgodność z normami

 • 2014/35/UE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.
 • PN-EN 61439-1:2011 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe Część 1: Postanowienia ogólne.
 • PN-EN 61439-2:2011 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej.
 • PN-EN 62208:2006 – Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne.
 • PN-EN 60947-1:2010 – Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 1: Postanowienia ogólne.
 • PN-EN 60947-3:2009 – Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami
  topikowymi.
 • PN-EN 60947-7-1:2010 – Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa — Część 7-1: Wyposażenie pomocnicze — Listwy zaciskowe do przewodów miedzianych.
 • PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
 • PN-EN 62262:2003 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK).
 • PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte – Wytyczne badania łukowego w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego.
 • PN-EN 50274:2004+AC:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe — Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym — Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych.
 • PN-EN 62271:-202:2007 prefabrykowane stacje transformatorowe wysokiego napięcia na niskie napięcie.
 • PN-EN 62271-200:2007 wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie.
 • PN-EN 62271-1:2018-02 wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Część 1: Postanowienia wspólne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej prądu przemiennego
 • PN-EN 60265-1:2001 Rozłączniki wysokonapięciowe. Część 1: Rozłączniki na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV i niższe niż 52 kV.
 • PN-EN 62271-105:2005 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 105: Wysokonapięciowe zestawy rozłączników z bezpiecznikami.
 • PN-EN 62271-102:2005 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego.
 • PN-EN 62271-100:2006 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego.
 • PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
 • PN-88/B-02014 Obciążenie budowli, obciążenie gruntem.

Pliki do pobrania